Categories
History of Islam Scholars of Islam The Salaf - Pious Predecessors

[7] Those Taabi’oon and At’baa At-Taabi’een Who Were Buried At Makkah – Ibraaheem Bin Tahhaan & Others

Shaikh Muhammad Baazmool (may Allaah preserve him) stated that Al-Fairooz Aabaadiy [rahimahallaah  (816AH)] mentioned many of those buried at the Al-Hujoon Cemetery whose number is too many to be counted- included amongst them were Taabi’een, Atbaa At-Taabi’een, the learned scholars, the pious personalities and the pious leaders, such as:
Ibraaheem Bin Tahhaan Al-Harwiy
Ismaaeel Bin Umayyah Al-Umawiy
Han’dhalah Bin Abee Sufyaan Al-Jumhiy
Saeed bin Mansoor
Saeed Bin Hassaan Al-Makh’zoomiy
Salamah Bin Shubaib An-Naysabooriy
Sufyaan Bin Uyaynah Al-Hilaaliy
Sadaqah Bin Yasaar Al-Jazariy
Taawus Bin Kaysaan  al-khaw’laaniy
Abdullaah Bin Maslamah Al-Haarithiy
Abdullaah Bin Ubaid Bin Umayr  Al-Laythiy
Abdullaah Bin Al-Musayyib Al-Aa’dhiy
Uthmaan Bin Abdillaah Bin Suraaqah Al-qurashiy
Ali Bin Zayd Bin Jad’aaan
Amr Bin Deenaar
Fudayl Bin Iyaad
Ahmad Bin Ja’far Al-Ma’qariy
Sulaymaan Bin Harb
Al-Hasan Bin Muhammad As-Saghaaniy
And many other people who cannot be enumerated ……
To be continued…InShaaAllaah
Next Topic: The Thiqaat (reliable narrators) of Makkah
———————————————————————————————————————–
[Source: Makkah Fee Hayaatil Ilm Wal Ulamaa. . pages 26-27]