The Messenger (sallal-laahu-alayhi-wasallam) – after Tasleem from Witr Salaah- used to say three times:

[سُبْحَانَ المَلِكِ القُدُّوسِ]


[Part of a hadeeth in Sunan An-Nasaa’ee reported by Ubay Ibn Kab (radiyallaahu-anhu) & declared Saheeh by Imaam Albaani (rahimahullaah) in Saheeh Sunan An-Nasaa’ee 1/372]

Pin It on Pinterest